Kompositionstävling!

Square

Föreningen Siuntio Soi – Musik i Sjundeå rf arrangerar en kompositionstävling där de vinnande verken uruppförs under festivalen Lux Musicae 2021. Vi hedrar Sjundeås 560 jubileumsår.

Kompositionstävlingen omfattar två kategorier: I huvudkategorin vill föreningen finna nya innovativa verk inom kammarmusik- och orkesterserien som ska berika den finländska repertoaren av ny seriös musik.

Låtkategorin söker nya sånger som på ett kreativt sätt avspeglar Sjundeås rika kulturhistoria, unika natur och människornas förhoppningar igår, idag och i morgon.

Verken inom huvudkategorin ska skrivas för allt mellan två och sju av följande instrument: flöjt, oboe, klarinett, valthorn, harpa, violin och cello.

I låtkategorin sänder de tävlande in noter för sången och ackompanjerande instrument samt en inspelad mp3-demo på minnessticka. Den tävlande tar hand om också för lyriken.

Huvudkategorin har inga ålderskrav. Låtkategorin är avsedd för musiker som år 2021 är högst 25 år gamla.

Tävlingsbidragen i vardera kategorin får inte vara tidigare uppförda eller offentliggjorda. De tävlande kan delta med högst två verk per kategori. I huvudserien ska verken vara tio till femton minuter långa. Komponisten antecknar verkets ungefärliga längd i partituret. Låtarna kan vara mellan två och fyra minuter långa.

I vardera kategorin ska alstren sändas per post i fyra exemplar så att noterna förses med signatur. Också låtinspelningarna ska förses med signatur. Postförsändelsen ska dateras senast den 31 maj 2021. Senare ombeds de tävlande också att sända noterna i pdf-format per e-post. I huvudkategorin är det kompositören som på egen bekostnad producerar en provinspelning.

Försändelsen ska innehålla ett särskilt slutet kuvert med uppgifter om signaturen, verkets namn, kompositörens namn, födelsetid och -ort, postadress, telefonnummer med riktnummer, e-postadress och nationalitet.

De tävlande förbinder sig med sin namnunderskrift att följa tävlingens regler och juryns beslut. Underskriften innebär också en försäkring om att verket eller delar av det inte har framförts tidigare i någon som helst form.

Tävlingsjuryn utser bland de insända verken fyra till sex verk ur vardera kategorin som ska framföras under den tjugoandra Lux Musicae-festivalen i Sjundeå i november 2021. Kompositörerna inbjuds att följa med repetitionerna och uruppförandekonserterna av sina verk.

De utsedda tävlingsdeltagarna svarar själva för sina rese- och boendekostnader om inte annat överenskoms.

Tävlingsjuryn består av följande personer: kompositör Kimmo Hakola (juryordförande), kompositör Riikka Talvitie samt i låtkategorin låtskrivaren, producent Jonas W Karlsson och musiker Teuvo Ryynänen (styrelsemedlem i arrangörsföreningen Siuntio Soi – Musik i Sjundeå).

I tävlingen delas följande priser ut:

Huvudkategorin:

1 pris 3000 €

2 pris 2000 €

Låtserien:

1 pris 2000 €

2 pris 1000 €

Även eventuella sponsorutmärkelser kan utdelas. Tävlingsjuryn har rätt att fördela prissummorna också på annat sätt.

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att uruppföra de segrande verken i vardera kategorin vid sina egna konserter åren 2021 – 2023 om tävlingen och konserterna, av orsaker som arrangören inte kan påverka, inte kan uppföras såsom planerat.

Upphovsrätten kvarstår hos rättsinnehavaren. Tävlingsarrangören har rätt att radiera, göra ljud- och bilinspelningar, televisera, filma och fotografera verkens framförande och repetitioner och att spara dessa inspelningar.

Tävlingsbidragen postas till Musik i Sjundeå-kompositionstävling, c/o Sjundeå kommun, Puistopolku 1, 02580 Sjundeå.

För mera information:

Verksamhetsledare Arja Alho

arja.alho@luxmusicae.com