Anton Mejias

Square

An­ton Me­jias (2001) aloit­ti pia­non­soi­ton 5-vuo­ti­aa­na. Hä­nen en­sim­mäi­nen opet­ta­jan­sa oli Meri Lou­hos. Vuon­na 2010 hän siir­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so­kou­lu­tuk­seen opet­ta­ja­naan Tep­po Koi­vis­to ja ny­kyi­sin myös Niklas Pok­ki. Hä­net hy­väk­syt­tiin myös Pie­ta­rin Rims­ki-Kor­sa­ko­vin kon­ser­va­to­rioon.

En­sim­mäi­sen soo­lo­kon­sert­tin­sa An­ton piti 8-vuo­ti­aa­na esit­täen mm. sä­vel­tä­män­sä 12 pre­lu­din sar­jan (kes­to noin 40 min). Tä­män jäl­keen hän on pi­tä­nyt usei­ta omia re­si­taa­le­ja ja esiin­ty­nyt lu­kui­sis­sa Si­be­lius-Aka­te­mian ti­lai­suuk­sis­sa ja musiik­ki­juh­lil­la.

An­ton on osal­lis­tu­nut mes­ta­ri­kurs­seil­le opet­ta­ji­naan muun muas­sa Zhe Tang, Clau­dio Mar­ti­nez Meh­ner, Vla­dis­lav Bro­ne­vetz­ky, Jan­ne Mer­ta­nen, Ant­ti Sii­ra­la ja Andrzej Ja­sins­ki.

An­ton sai vuon­na 2016 en­sim­mäi­sen pal­kin­non Suo­men Steinway Pia­no Fes­ti­vaa­lil­la omas­sa ka­te­go­rias­saan (15-17 -vuo­ti­aat) ja edus­ti Suo­mea en­sim­mäi­sen ker­ran kan­sain­vä­li­sel­lä Steinway Pia­no Fes­ti­vaa­lil­la Ham­pu­ris­sa.

Tänä vuon­na (2017) An­ton oli nuo­rin osa­not­ta­ja Århusin kan­sain­vä­li­ses­sä pia­no­kil­pai­lus­sa ka­te­go­rias­saan sekä nuo­rin vä­lie­rään pääs­syt kil­pai­li­ja. An­ton saa­vut­ti Tam­pe­reen pia­no­kil­pai­lus­sa (2017) toi­sen pal­kin­non ja oli niin ikään nuo­rin osa­not­ta­ja sekä vä­lie­räs­sä että fi­naa­lis­sa. Hän soit­ti fi­naa­lis­sa Tam­pe­reen Fil­har­mo­nian säes­tyk­sel­lä Rah­ma­ni­no­vin kol­man­nen pia­no­kon­ser­ton. Hän lie­nee nuo­rin suo­ma­lai­nen kos­kaan, joka on esit­tä­nyt or­kes­te­rin kans­sa ky­sei­sen teok­sen.

An­to­nia ovat tu­ke­neet muun muas­sa Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­to sekä Mar­tin We­ge­lius -sää­tiö.

Anton Mejiaksen ohjelma:

väliaika

Johannes Brahms Drei Intermezzi Op. 117

  1. Andante moderato (Es-duuri)
  2. Andante non troppo e con molto espressione (b-molli)
  3. Andante con moto (cis-molli)

Maurice Ravel  Gaspard de la nuit:

  1. Ondine. Lent (Cis-duuri)
  2. Le Gibet. Très lent (es-molli)
  3. Scarbo. Modéré (H-duuri)

Konsertin kesto kokonaisuudessaan  1 h 45 min

Lippuja

Lippuja myös Siuntion kirjastosta ja Siuntion kylpylästä (Cumulus Resort).

Lippuja myös ovelta!